Διατριβή: Επίδραση του αυξητικού παράγοντα μετασχηματισμού-β1 (TGF-β1) στην παραγωγή ιντερλευκίνης-6 (IL-6), προσταγλανδίνης (PGE2) και του ενδογενούς αναστολέα των μεταλλοπρωτεϊνασών-1 (ΤΙΜP-1) από ινοβλάστες αρθρικού υμένα και χονδροκύτταρα αρθρικού χόνδρου ασθενών με οστεοαρθρίτιδα: μελέτη της ενδοκυττάριας μεταγωγής σήματος - Κωδικός: 35377
Greek