Διατριβή: Ομαδική ψυχοεκπαιδευτική παρέμβαση σε ασθενείς με διαβήτη τύπου ΙΙ με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής τους: μια τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή - Κωδικός: 35373
Greek