Διατριβή: Διαχείριση εικονικών τεχνολογικών ομάδων: η διαχείριση γνώσης (knowledge management) σε εταιρίες συμβούλων και πληροφορικής στη Ν.Α. Ευρώπη - Κωδικός: 34623
Greek