Διατριβή: Νέες παραγοντοποιήσεις και μηχανιστικές μελέτες σε αντιδράσεις του φουλερενίου C60 και του αζαφουλερενίου (C59N)2: εφαρμογή νέων υλικών C60/Al2O3 και C60/SiO2 στην ετερογενή φωτοκατάλυση - Κωδικός: 33536
Greek