Διατριβή: Μελέτη της συμπεριφοράς αεροπορικών κατασκευών σε συνθήκες έκρηξης - Κωδικός: 33239
Greek