Διατριβή: Ανάπτυξη μεθοδολογιών ανάλυσης και σχεδιασμού συστημάτων σεισμικής μόνωσης της βάσης των κτηρίων για την ελαχιστοποίηση της στρεπτικής τους απόκρισης. - Κωδικός: 33124
Greek