Διατριβή: Στρατηγική διοίκηση των ξενοδοχειακών πολυεθνικών επιχειρήσεων: περιβάλλον - οργάνωση - επιδόσεις - Κωδικός: 32811
Greek