Διατριβή: Drinfeld modules και εφαρμογές στο αντίστροφο πρόβλημα της θεωρίας του Galois - Κωδικός: 31917
Greek