Διατριβή: Συμβολή στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας της διοίκησης ανθρωπίνων πόρων ως μέσο επίτευξης των στρατηγικών στόχων των επιχειρήσεων - Κωδικός: 31639
Greek