Διατριβή: Μελέτη της βελτίωσης των υφισταμένων διαδικασιών για την εκτέλεση των προμηθειών στα κρατικά νοσηλευτικά ιδρύματα και η υποστήριξη της εφαρμογής νέων μοντέλων δημόσιων προμηθειών - Κωδικός: 31586
Greek