Διατριβή: Πως οι πρακτικές χειραγώγησης των κερδών και η στρατηγική για την εκμετάλλευση των άυλων επενδύςεων της οικονομικής οντότητας επηρεάζουν την ασύμμετρη συμπεριφορά των εξόδων διάθεσης και διοίκησης: μία διεθνής συγκριτική προσέγγιση - Κωδικός: 31578
Greek