Διατριβή: Ανάπτυξη αποδοτικών αλγορίθμων για τον υπολογισμό συναρτήσεων ροπών και εφαρμογές στην επεξεργασία εικόνας και αναγνώριση προτύπων - Κωδικός: 31558
Greek