Διατριβή: ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΙΣΜΑΤΟΚΟΠΙΑΣ ΚΑΙ ΝΟΜΙΣΜΑΤΙΚΗΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΩΝ ΠΑΤΡΩΝ 14 Π.Χ. - 268 Μ.Χ. - Κωδικός: 3100
Greek