Διατριβή: Ταυτόχρονος φθορισμομετρικός προσδιορισμός βιογενών αμινών σε δείγματα τροφίμων με τις τεχνικές της υγρής χρωματογραφίας υψηλής πίεσης και των διαδοχικών εγχύσεων. - Κωδικός: 30475
Greek