Διατριβή: Βελτιστοποίηση ερωτημάτων χρησιμοποιώντας σημασιολογία πολυσυνόλου και συνόλου-πολυσυνόλου σε περιβάλλον ετερογενών πηγών πληροφόρησης - Κωδικός: 30321
Greek