Διατριβή: Μικροβιακή παραγωγή του βιοαποικοδομήσιμου πολυ(3-υδροξύ βουτυρικού) εστέρα (PHB) με στοχευμένες μοριακές ιδιότητες: πειραματική βελτιστοποίηση και μαθηματική προσομοίωση - Κωδικός: 30283
Greek