Διατριβή: Το διαδίκτυο ως μέσο προώθησης και διανομής τουριστικών προϊόντων στην Ελλάδα: μελέτη των επιπτώσεών του σε επιχειρηματικές πρακτικές και καταναλωτικές συμπεριφορές στο τουριστικό κύκλωμα - Κωδικός: 30136
Greek