Διατριβή: Μελέτη της επίδρασης των διαμοριακών αλληλεπιδράσεων στη δυναμική, τη ρεολογία και τη γήρανση κολλοειδών συστημάτων εκτός ισορροπίας - Κωδικός: 30129
Greek