Διατριβή: Λοιμώξεις προκαλούμενες από στελέχη Klebsiella pneumoniae που παράγουν KPC καρβαπενεμάση: εργαστηριακή, κλινική και επιδημιολογική διερεύνηση - Κωδικός: 29685
Greek