Διατριβή: Διερεύνηση σε μοριακό επίπεδο της ενεργότητας της τελομεράσης σε β-λεμφοκύτταρα ασθενών με νεφρική ανεπάρκεια και συσχετισμός της με άλλες ανοσολογικές και βιοχημικές παραμέτρους - Κωδικός: 29483
Greek