Διατριβή: Η μηχανική των επαφών στα ελαστομερή υλικά: ανάλυση πειραμάτων διείσδυσης και εφαρμογές στις ανθρώπινες αρτηρίες - Κωδικός: 29346
Greek