Διατριβή: Μελέτη και υλοποίηση συστημάτων στερεοσκοπικής όρασης για ρομποτικές εφαρμογές - Κωδικός: 29097
Greek