Διατριβή: Τρόφιμοι σε ελληνικές φυλακές και συμπεριφορά: ο ρόλος του θεσμικού, ψυχοκοινωνικού και χωρικού πλαισίου - Κωδικός: 29054
Greek