Διατριβή: Η εξέλιξη των πόλεων και η οικονομία της Θεσσαλίας κατά την Ύστερη Αρχαιότητα (3ος-7ος αι. μ.Χ.): τα αρχαιολογικά δεδομένα: (τόμος 1: Κείμενο, τόμος 2: Παραρτήματα και Πίνακες, τόμος 3: Κατάλογος εικόνων) - Κωδικός: 29000
Greek