Διατριβή: Η επίδραση των γνωστοποιήσεων στην κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων κατά την μετάβαση από τα Ε.Λ.Π στα Δ.Π.Χ.Α. - Κωδικός: 28965
Greek