Διατριβή: Μοντέλα και εφαρμογές κινητής διακυβέρνησης στα πλαίσια των πληροφοριακών συστημάτων υπηρεσιών τοπικής αυτοδιοίκησης - Κωδικός: 28964
Greek