Διατριβή: Η βλάστηση των δασών της κεφαλληνιακής ελάτης (Abies cephalonica Loudon) του ορεινού συμπλέγματος Οξυάς – Βορείων Βαρδουσίων, κεντρική Ελλάδα, σε σχέση με την ξηρασία - Κωδικός: 28665
Greek