Διατριβή: Ταξινόμηση, αιθέρια έλαια και βιογεωγραφία της οικογένειας Labiatae στο Ανατολικό Αιγαίο: νήσος Χίος, Ελλάδα και Χερσόνησος Ερυθραία, Τουρκία - Κωδικός: 28392
Greek