Διατριβή: Παρασκευή ink-jet μελανών διασποράς με ενεργά συστατικά ως πρόσθετα για ψηφιακή εκτύπωση πολυεστερικών και πολυαμιδικών υφασμάτων: μελέτη ιδιοτήτων, εφαρμογές - Κωδικός: 28368
Greek