Διατριβή: Διαχείριση καινοτομίας και απόδοση των επιχειρήσεων: ο ρόλος της επιχειρησιακής στρατηγικής, των οργανωσιακών ικανοτήτων και του εξωτερικού περιβάλλοντος - Κωδικός: 28282
Greek