Διατριβή: Νέες φωτοχημικές αντιδράσεις ελευθέρων ριζών για την παραγοντοποίηση του φουλερενίου C60: συνθετικές εφαρμογές και μηχανιστικές μελέτες: εφαρμογή νέων υλικών του φουλερενίου C60 στην ετερογενή φωτοκατάλυση - Κωδικός: 28106
Greek