Διατριβή: Ανάπτυξη μεσοδομών μικτών οξειδίων μετάλλων μέσω αυτοοργανούμενων συστημάτων ως καταλύτες για την οξειδωτική αφυδρογόνωση αλκανίων προς παραγωγή ελαφρών αλκενίων - Κωδικός: 27793
Greek