Διατριβή: Φαινόμενα μεταφοράς και δυναμική συμπεριφορά της ανάπτυξης μικροβιακών βιοφίλμ κατά την βιοαποδόμηση οργανικών ρύπων σε πορώδη υλικά : ιεραρχική θεωρητική μοντελοποίηση και πειραματική διερεύνηση - Κωδικός: 27745
Greek