Διατριβή: Τεχνικές στρατηγικές συναλλαγών, αναγνώριση σχηματισμών και έλεγχοι αποτελεσματικότητας των αγορών αδύνατου τύπου - Κωδικός: 27596
Greek