Διατριβή: Η μεταρρύθμιση στη δημόσια διοίκηση μέσα από διαδικασίες εφαρμογής στρατηγικής διοίκησης με εστίαση στη μελέτη της οργανωσιακής προσαρμ...: η περίπτωση του γενικού νοσοκομείου - Κωδικός: 27580
Greek