Διατριβή: Το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης ως πραγμάτωση της αρχής της αμοιβαίας αναγνώρισης δικαστικών αποφάσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η προστασία του καταζητούμενου προσώπου - Κωδικός: 27561
Greek