Διατριβή: Συμβάσεις εκμετάλλευσης δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας: συγκριτική επισκόπηση (Γερμανία, Γαλλία, Ελλάδα) - Κωδικός: 27420
Greek