Διατριβή: Μελέτη της προσρόφησης και εκρόφησης επιλεχθέντων φυτοφαρμάκων και μιας τυπικής χρωστικής σε εδαφικά συστήματα και απομάκρυνση των υπολειμμάτων τους με υψηλού κόστους (ενεργός άνθρακας) και χαμηλού κόστους υλικά, με τη χρήση στατιστικής μεθοδολογίας επιφανειών απόκρισης - Κωδικός: 27412
Greek