Διατριβή: Η αποτελεσματικότητα των συστημάτων ποιότητας και ασφάλειας των τροφίμων: Οι κρίσιμοι παράγοντες αποτελεσματικής εφαρμογής και η επίδραση στην απόδοση των επιχειρήσεων τροφίμων - Κωδικός: 27034
Greek