Διατριβή: Διερεύνηση του ρόλου των microRNAs στην ρύθμιση της έκφρασης γονιδίων που υπεισέρχονται στην παθογένεια του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου (ΣΕΛ) σε πειραματικά πρότυπα και ασθενείς με ΣΕΛ - Κωδικός: 26984
Greek