Διατριβή: Διερεύνηση της στατικής αλληλεπίδρασης του περιβάλλοντος εδάφους - βράχου και της τελικής επένδυσης σηράγγων - Κωδικός: 26814
Greek