Διατριβή: Μελέτη των μαγνητικών ιδιοτήτων των περοβσκιτών του τύπου RBaCuTO5+y και La1-yCayMn1-xFexO3 - Κωδικός: 26532
Greek