Διατριβή: Στρατηγικές ανάκαμψης για την αντιμετώπιση της εταιρικής παρακμής: κριτική θεωρητική ανασκόπηση και εμπειρική διερεύνηση στα πλαίσια του χρηματιστηρίου αξιών Αθηνών - Κωδικός: 26522
Greek