Διατριβή: Μοντέλα κατανομής ιχθυομάζας πελαγικών ειδών: αξιολόγηση των διαδεδομένων τεχνικών, εισαγωγή νέων, έλεγχος της αποτελεσματικότητάς τους σε αλιευτικά δεδομένα, διερεύνηση σχέσεων ειδώ... - Κωδικός: 26484
Greek