Διατριβή: Νέες μπεϋζιανές μέθοδοι στο πεδίο μετασχηματισμού κυματιδίου για την απάλειψη θορύβου εικόνας χρήση άλφα - ευσταθών κατανομών - Κωδικός: 26394
Greek