Διατριβή: Ανακάλυψη των (αιτιωδών) σχέσεων αλληλεπίδρασης στο δίκτυο ρύθμισης γονιδίων, με χρήση προηγμένων μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης, βασιζόμενες στην εξόρυξη πληροφορίας από δεδομένα συνολικής γονιδιωματικής κλίμακος - Κωδικός: 26361
Greek