Διατριβή: Προσομόιωση, κατασκευή και χαρακτηρισμός διόδων p-i-n από 4H-SiC για μικροκυματικές εφαρμογές ισχύος - Κωδικός: 26320
Greek