Διατριβή: Αναλυτική και αριθμητική μελέτη της βαθμοελαστικότητας στη μηχανική συμπεριφορά υλικών και κατασκευών - Κωδικός: 26223
Greek