Διατριβή: Η τιμολόγηση του πόσιμου νερού στην Ελλάδα με πλήρη ανάκτηση του οικονομικού κόστους και του κόστους φυσικών πόρων σύμφωνα με τις απαιτήσεις της κοινοτικής οδηγίας 2000/60/ΕΚ - Κωδικός: 26007
Greek