Διατριβή: Καινοτομικές δραστηριότητες και οικονομική ανάπτυξη: μια διαπεριφερειακή προσέγγιση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση - Κωδικός: 25747
Greek